تماس با من!

من از طریق فرم زیر و ایمیل پاسخگو هستم در بقیه موارد مخصوصا تماس تلفنی هیچ تضمینی نمیدم که جواب بدم مخصوصا اگر شماره رو نشناسم.

Shadafrough (AT) gmail.com